bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mamliczu

Szkoła Podstawowa w Mamliczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mamliczu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • Serwis zawiera część plików w formacie PDF. Są to między innymi skany dokumentów, które szkoła posiada w wersji papierowej lub też zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy. W miarę możliwości będziemy dokładać starań, by nowe dokumenty były dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewaryst Tomiczak - dyrektor szkoły.
 • E-mail: spmamlicz@interia.pl
 • Telefon: 523836190

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Dyrektor szkoły - Ewaryst Tomiczak
 • Adres: Szkoła Podstawowa w Mamliczu
  Mamlicz 72
  88-190 Barcin
 • E-mail: spmamlicz@interia.pl
 • Telefon: 523836190

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu, wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jedno wejście do szkoły umożliwia wejście osobom niepełnosprawnym do części budynku szkolnego.Opublikował: Katarzyna Grobelniak
Publikacja dnia: 30.03.2020
Podpisał: Katarzyna Grobelniak
Dokument z dnia: 22.03.2020
Dokument oglądany razy: 942